اصطلاحات چت

معنی به فارسی

کلمه یا جمله اصلی اختصار در چت

سلام Hi There HT

حالت چطوره؟

How Are You?

HRU

سن/ جنس /مکان Age/Sex/Location ASL

چت را ترک کرده has left the chat poof

تا آنجایی که من می دانم Az Far As I Know AFAIK

به زودی As Soon As Possible ASAP

اه خدای من Oh My God OMG

دوست پسر Boy Friend BF

دوست دختر Girl Friend gf

راستی By The Way BTW

از طرف دیگر On The Other Hand OTOH

پیغام الکترونیکی Email Message EMSG

رو در رو Face to Face F2F

متشکر از شما Tank You TY

در هر صورت In Any Event IAE

عجب . فهمیدم Oh I See OIC

فهمیدم I See IC

به نظر من In My Oponion IMO

متاسفم I`m Sorry IMS

برای همیشه دوستت دارم Love You Foreve LYF

دوستت دارم Love Ya LY

دوستت دارم I Love You ILY

جهت اطلاع تو For Your Information FYI

به بیان دیگر In Othere Word IOW

شوخی می کنم Just Kidding JK

پوزخند شیطانی Evil Grin EG

خنده شدید شیطانی Big Evil Grin BEG

خنده Laugh L

خندیدن با صدای بلند Laugh Out Loud LOL

لبخند Smile S

از خنده رو زمین غلط زدن Rolling o­n Floor Laughing ROFL

از خنده رو زمین غلط زدن Rolls o­n The Floor Laughing ROTFL

پیغام خصوصی Private Message PM

بوسه بر گونه Kiss o­n Cheek KOC

بسه زدن و بغل کردن Hug and Kiss H&K

متشکر Thanks TNX

بوسه روی لبها زدن Kiss o­n Lips KOL

بعدا Later L8R

دعا کردن Fingers Crossed FC

زود جواب نامه را بده Write Back Soon WBS

جواب نامه را نده Don't Write Back DWB

برای مدت طولانی بی خبر بودن Long Time No See LTNS

الان بر میگردم Be Right Back BRB

زود بر میگردم Be Back Soon BBS

بعدا بر می گردم Be Back Later BBL

بعدا به تو می گویم Talk To You Later TTYL

به فکر تو هستم Thinking Of You TOY

تا دفعه بعد Till Next Time TNT

بعدا می بینمت See You Later

SYL8TR

به زودی می بینمت See You Soon

SYS

می بینمت See You CU

فعلا میروم Gone For Now GFN

از دیدن تو خوشحال شدم Glad To See You GTSY

/ 0 نظر / 11 بازدید